สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สิริวรินทร์  เกรย์

ประธานสาขา

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  รักษาเพชร
อาจารย์เพียงจันทร์  โมฟเฟ็ทท์
อาจารย์อนัญญา  เอกจีน
อาจารย์จิรายุ  มีบุศย์