สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.มานิกา  แสงหิรัญ

ประธานสาขา

อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส
ผศ.ดร.อานนท์  วันลา
อาจารย์จิตติ  ชนะฤทธิชัย
อาจารย์ธนาศิลป์  ทองสมจิตต์
อาจารย์กุลธิดา  เธียรผาติ