สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

E-mail. thitipong@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตนัน  หัสดิเสวี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

E-maill. paikru@kru.ac.th

ดร.พงศชา  บุตรนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

E-mail. pan_huabung@kru.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ดร.วัชรพล  เคนศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

E-mail.