สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ศจิษฐา  ประเสริฐกุล

ประธานสาขา

ดร.มลฤดี  โอปมาวุฒิกุล
อาจารย์ศิขริน  ดอนขำไพร
ดร.พรรณธิพา  จันทร์หิรัญ