สาขาวิชาภาษาไทย

 

อาจารย์จตุรงค์  ภิรมยา

ประธานสาขา

 ดร.ปริญญา  ปั้นสุวรรณ์
อาจารย์มธุรส  คุ้มประสิทธิ์
อาจารย์อาภากร  หนักไหล่
อาจารย์ธัชชัย  กรกุม