สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์วัจนานุค์  กุลคลัง
ประธานสาขา

ผศ.ดร.ภูชิต  ภูชำนิ

ดร.วลีพร  ตะพัง

อาจารย์สุชาติ  เสมประวัติ