สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.จริยาภรณ์  สกุลพราหมณ์
ประธานสาขา

ผศ.ทักษิณา  บงสุนันท์
อาจารย์ศรินยา  ทรัพย์วารี

อาจารย์นิรัญชา  ทิพชนก