บุคลากรสายสนับสนุน

 

คุณวีรนุช  สามกองาม

หัวหน้าสำนักงาน

คุณมยุรี  สิงห์ธงยาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวารี  คลังศิริ

นักวิชาการศึกษา

คุณมุทิตา  คงกระพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณกาญจนา  เทพสร

นักวิชาการศึกษา

 คุณกัณฑิมา  พูลศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณทิพย์วรรณ  บัวจันทร์

นักวิชาการศึกษา

คุณปุญสิริ  ตุรงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป