คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

 

ดร.มิตภาณี  พุ่มกล่อม

คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ปรเมศร์  กลิ่นหอม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

ผศ.ดร.กรัณย์พล  วิวรรธมงคล

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

กรรมการ

รศ.ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายนันทพล  พงษ์สรอย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.อำนาจ  สุนทรธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผศ.ดร.ภูชิต  ภูชำนิ

อาจารย์

ผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.พรชัย  หนูแก้ว

อาจารย์

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

อาจารย์วัจนานุค์  กุลคลัง

อาจารย์

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

ดร.ปริญญา  ปั้นสุวรรณ์

อาจารย์

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.อานนท์  วันลา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ