ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 6

-เน้นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
-งดการเข้าร่วมกิจกรรม หรือนำนศ.ร่วมกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง
-บุคลากรWFH ไปจนถึง 31 พ.ค.64
-งดจัดกิจกรรมคนจำนวนมาก
-ให้นศ.ปฏิบัตตนตามาตรการการป้องกันของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด