เรื่องการรับหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องการรับหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง
นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ให้นักศึกษาที่มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค และขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันโควิด-19 นะคะ
ขอให้นักศึกษาดำเนินการมารับให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อที่นักศึกษาจะต้องไปดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูต่อไป หากนักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถมารับเอกสารได้ นักศึกษาสามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยถือหนังสือมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ตามนี้ค่ะ https://drive.google.com/…/1s6cY_L…/view)