ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ครูผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

📌📌สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ครูผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

📌วันที่ 27-28 เมษายน 2562
📌ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ)
📌มีใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม

วิทยากรโดย ดร.นิสัย แก้วแสนไชย และ ดร.ขจิต ฝอยทอง
**สามารถสมัครได้จนถึง 24 เมษายนนี้โดยไม่เสียค่าใ้ช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ