พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

      • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
        วันที่ 6 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างหนาแน่น พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีคุณสมบัติและเข้าเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อรับมอบทุนดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครูครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงไว้สืบไป