กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกิจกรรมครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ในการเสริมสร้างกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับ ชุมชน สังคม ให้หลากหลายมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมนี้จึงเพิ่มช่องทางลำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้น