นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more