กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู

#เรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิทยากร โดย
1. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์
2. อาจารย์ธัชชัย กรกุม
3. อาจารย์จตุรงค์ ภิรมยา
4. อาจารย์อาภากร หนักไหล่
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
#กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Leave a Reply

Your email address will not be published.