กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู
#เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดย ดร.บุษบา สังข์วรรณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
#กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Leave a Reply

Your email address will not be published.