ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับผู้เข้าประกวด ดาวเดือนและดาวเทียม คณะครุศาสตร์ประจำปี 2565

ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับผู้เข้าประกวด ดาวเดือนและดาวเทียม คณะครุศาสตร์ประจำปี 2565 พบกันในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 13:00 น เป็นต้นไป

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู

#เรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากร โดย 1. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์ 2. อาจารย์ธัชชัย กรกุม 3. อาจารย์จตุรงค์ ภิรมยา 4. อาจารย์อาภากร หนักไหล่ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู #เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดย ดร.บุษบา สังข์วรรณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป #กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Read more

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3o80DJx #กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Read more

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (รูปแบบออนไลน์) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3kX8VlA #กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Read more

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Digital Literacy Certification IC3

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Digital Literacy Certification IC3 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (รูปแบบออนไลน์) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

Read more

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560–2562

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

Read more