ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต  ภูชำนิ

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ดร.วลีพร  ตะพัง

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ)

 

ดร.ปริญญา  ปั้นสุวรรณ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

E-mail. parinyakru57@kru.ac.th​

 

อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย)

E-mail. thitipong@kru.ac.th

 

อาจารย์มธุรศ  คุ้มประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

E-mail. maturot@kru.ac.th