กลุ่มวิชาชีพครู

 

อาจารย์สาโรจน์  เผ่าวงศากุล

ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.นิพนธ์  วรรณเวช

กลุ่มบริหารและพื้นฐานการศึกษา

ดร.มิตภาณี  พงษ์พัว

กลุ่มบริหารและพื้นฐานการศึกษา

อาจารย์อริยากัญญ์  พานิชวงศ์

กลุ่มบริหารและพื้นฐานการศึกษา

รศ.ดร.พรชัย  หนูแก้ว

กลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ดร.สายชล  เทียนงาม

กลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ดร.พาที  เกศธนากร

กลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ผศ.ดร.รังรอง  งามศิริ

กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สัตย์เพริศพราย

กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

ดร.สุนิสา  ละวรรณวงษ์

กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ปรเมศร์  กลิ่นหอม

กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

 อาจารย์กรรณิการ์  พันทอง

กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

ดร.พลวัต  วุฒิประจักษ์

กลุ่มหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.กรัณย์พล  วิวรรธมงคล

กลุ่มหลักสูตรและการสอน

 อาจารย์ฐิตารีย์  ยะโสธรา

กลุ่มหลักสูตรและการสอน

ดร.พนิดา  จารย์อุปการะ

กลุ่มหลักสูตรและการสอน