กลุ่มวิชาชีพครู

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

ดร.มิตภาณี  พุ่มกล่อม

หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

E-Mail. piano_2513@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  วรรณเวช

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

E-Mail. niponwonnawed@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารโรจน์ เผ่าวงศากุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

E-Mail. sengcomm@kru.ac.th

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จารย์อุปการะ

หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

E-mail.

รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล  วิวรรธมงคล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

E-Mail. karanphon@kru.ac.th

 อาจารย์ฐิตารีย์  ยะโสธรา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

E-Mail. thitaree@kru.ac.th

 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์กรรณิการ์  พันทอง

หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

E-Mail. kannika@kru.ac.th

ดร.รังรอง  งามศิริ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

E-Mail. rungrong_ng@kru.ac.th

ดร.สุนิสา  ละวรรณวงษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

E-mail. sunisal@kru.ac.th

ดร.ปรเมศร์  กลิ่นหอม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

E-mail. sunisal@kru.ac.th

กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ดร.พาที  เกศธนากร

หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

E-Mail. patee.man@kru.ac.th

ดร.สายชล  เทียนงาม

อาจารย์กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

E-Mail. saichon@kru.ac.th