สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์นฤมล  อนันโท

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

E-mail. anantho@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครวิทย์  โพชะเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

E-mail. akravit@kru.ac.th

อาจารย์บุษบา  สังข์วรรณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

E-mail. thu0799@kru.ac.th

อาจารย์อภิชาติ  บัวตูม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

E-mail. apichatbuatoom@kru.ac.th