สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.มานิกา  แสงหิรัญ
ประธานสาขา


อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส
อาจารย์


อาจารย์ธนาศิลป์  ทองสมจิตต์
อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  วันลา
อาจารย์


อาจารย์จิตติ  ชนะฤทธิชัย
อาจารย์