สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ธนาศิลป์  ทองสมจิตต์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail. thanasin.educu@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อานนท์  วัลลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail. arnon@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มานิกา  แสงหิรัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail. msanghirun09@kru.ac.th

ดร.จิตติ  ชนะฤทธิชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail. tataejitti@kru.ac.th

อาจารย์กุลธิดา  เธียรผาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail. kuntida@kru.ac.th