สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรายุ  มีบุศย์

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สิริวรินทร์  เกรย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์อนัญญา  เอกจีน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

อาจารย์เพียงจันทร์  โมฟเฟ็ทท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ดร.มิตภาณี  พุ่มกล่อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ