สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

เรื่อง Download
1. ประกาศ  เรื่อง  กำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ)  ภาคการศึกษาที่  1/2560
2. ขั้นตอนการดำเนินงานการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชาที่ศึกษา  คณะครุศาสตร์
3. ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่  1/2560
4. คำร้องขอสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา)
5.  ผลการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
6.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  ภาคการศึกษาที่  1/2560
7.  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษา  1/2560
8.  ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ) ภาคการศึกษา  2/2560