ฝ่ายงานการเงิน

แบบฟอร์มการเงิน

รายการ Download  –
1.  ใบสำคัญรับเงิน
 2.  ใบเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว  
3.  หนังสือมอบอำนาจ
4.  ใบมอบฉันทะ
5.  ค่าประกันของเสียหาย
6.  สัญญายืมเงิน
7.  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานให้ราชการ
8.  หนังสือส่งตัว
9.  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
10.  ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
11.  แบบ  บก.กจ.9
12.  ขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง
13.  บัญชีลงนามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ส่วนที่ 1
13.1  บัญชีลงนามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ส่วนที่ 2
14.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส่วนที่  1
14.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส่วนที่  2
14.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส่วนที่  3