ฝ่ายงานวิชาการ

แบบฟอร์ม / ประกาศ / บันทึกข้อความ งานวิชาการ

รายการ Download
1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฯ (สมอ.08)
2.  ขอขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เข้าปี 2557 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
3.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  ภาคการศึกษาที่  1/2560
4.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
5.  กำหนดการจองรายวิชา  ภาคการศึกษาที่  2/2560  
6.  สำรวจรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประเมินผลจากการอบรม (ติดต่องานวิชาการ)
7.  ชี้แจงการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เข้าปี 2557 – 2560) 
8.  ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ) ภาคการศึกษา  2/2560