ฝ่ายงานธุรการ

รายการ Download
1. แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาคลอดบุตร
2. แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
3. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
6. แบบฟอร์มรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
7. แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
8. แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
9. แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10. แบบฟอร์มรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
11. แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
12. แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
13. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ