หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา