หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขา ดังนี้

• สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา