หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี 8 สาขา ดังนี้