สาขาวิชาพลศึกษา

ดร.กอบกุล  ประเสริฐลาภ

อาจารย์

ผศ.อำนวยโชค  รื่นเริง

อาจารย์

อาจารย์จักรกฤษณ์  โพธิ์แพงพุ่ม

อาจารย์

อาจารย์อรรถพล  ยรรยงเสวี

อาจารย์

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

อาจารย์

อาจารย์วัชรพล  เคนศรี

อาจารย์