สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

E-mail. thitipong@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตนัน  หัสดิเสวี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

E-maill. paikru@kru.ac.th

ดร.พงศชา  บุตรนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึ%