สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ศจิษฐา  ประเสริฐกุล

อาจารย์

ดร.มลฤดี  โอปมาวุฒิกุล

อาจารย์

อาจารย์ศิขริน  ดอนขำไพร

อาจารย์

อาจารย์พรรณธิพา  จันทร์หิรัญ

อาจารย์