สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิขริน  ดอนขำไพร

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail. bow_si@kru.ac.th

ดร.มลฤดี  โอปมาวุฒิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail. mopama@kru.ac.th

อาจารย์ศจิษฐา  ประเสริฐกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail. pikachusilla@kru.ac.th

ดร.พรรณธิพา  จันทร์หิรัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail. puntipajunhirun@kru.ac.th