สาขาวิชาสังคมศึกษา

ดร.ปรัชญา  เหลืองแดง

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

E-mail. pratchaya_ld@kru.ac.th

ดร.ญดาภัค  กิจทวี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

E-mail. yadaphak@kru.ac.th

อาจารย์คมสัน  ศรีบุญเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

E-mail. puylpn053@kru.ac.th

อาจารย์เกรียงไกร  ทองศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

E-mail.