สาขาวิชาภาษาไทย

 

อาจารย์จตุรงค์  ภิรมยา

ประธานสาขา

อาจารย์ปริญญา  ปั้นสุวรรณ์

อาจารย์

อาจารย์มธุรส  คุ้มประสิทธิ์

อาจารย์

อาจารย์อาภากร  หนักไหล่

อาจารย์