สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์จุรงค์  ภิรมยา

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

E-mail. jaturong@kru.ac.th

ดร.ปริญญา  ปั้นสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

E-mail. parinyakru57@kru.ac.th​

อาจารย์มธุรศ  คุ้มประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

E-mail. maturot@kru.ac.th

อาจารย์ธัชชัย  กรกุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

E-mail. tkauan@kru.ac.th

อาจารย์อาภากร  หนักไหล่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

E-mail. apakorn@kru.ac.th