สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์วัจนานุค์  กุลคัง

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต  ภูชำนิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดร.วลีพร  ตะพัง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สุชาติ  เสมประวัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์