สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์วัจนานุค์  กุลคลัง
ประธานสาขา


ผศ.ดร.ภูชิต  ภูชำนิ
อาจารย์


ดร.วลีพร  ตะพัง
อาจารย์


อาจารย์สุชาติ  เสมประวัติ
อาจารย์