สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ดร.จริยาภรณ์  สกุลพราหมณ์

ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

E-mail. jjsakulprahm@kru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา  บงสุนันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์กรรณิการ์  พันทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

E-mail. aor_kannika@kru.ac.th

อาจารย์ศรินยา  ทรัพย์วารี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

E-mail. benzzy2263@kru.ac.th

อาจารย์นิรัญชา  ทิพกนก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

E-mail. kru.lukkaew@kru.ac.th