สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ศรินยา  ทรัพย์วารีฅ
ประธานสาขา


ผศ.ทักษิณา  บงสุนันท์
อาจารย์


ดร.จริยาภรณ์  สกุลพราหมณ์
อาจารย์


อาจารย์นิรัญชา  ทิพชนก
อาจารย์