บุคลากรสายสนับสนุน

คุณวีรนุช  สามกองงาม

หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

คุณมยุรี  สิงห์ธงยาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

E-Mail. educationkan2012@kru.ac.th

 

คุณมุทิตา  คงวกระพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและแผน)

E-Mail. mu.edu.kru@kru.ac.th 

 

คุณกัณทิมา  พูลศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

E-Mail. sakura.th50@kru.ac.th

 

คุณสุจิตรา  ใจซื่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

E-Mail. mb_17072011@kru.ac.th

 

คุณทิพย์วรรณ  บัวจันทร์

นักวิชาการการศึกษา (งานฝ่ายฝึกประสบการณ์)

E-Mail.

 

คุณกาญจนา  เทพสร

นักวิชาการการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)

E-Mail. kanchana_06@kru.ac.th

 

คุณวารี  คลังศิริ

นักวิชาการการศึกษา (งานวิชาการ)

E-Mail. k.wana13@kru.ac.th