บุคลากรสายสนับสนุน

 

คุณมยุรี  สิงห์ธงยาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวารี  คลังศิริ

นักวิชาการศึกษา

   คุณมุทิตา  คงกระพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณกาญจนา  เทพสร

นักวิชาการศึกษา

   คุณกัณฑิมา  พูลศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณทิพย์วรรณ  บัวจันทร์

นักวิชาการศึกษา

   คุณปุญสิริ  ตุรงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป