คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ดร.มิตภาณี  พุ่มกล่อม
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กรัณย์พล  วิวรรธมงคล

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

กรรมการ

อาจารย์ปรเมศร์  กลิ่นหอม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  วันลา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

อาจารย์กรรณิการ์  พันทอง

ผู้ช่วยคณบดี

กรรมการ

อาจารย์ศรินยา  ทรัพย์วารี

กรรมการ

อาจารย์จตุรงค์  ภิรมยา

กรรมการ

ดร.กอบกุล  ประเสริฐลาภ

กรรมการ

อาจารย์สิริวรินทร์  เกรย์

กรรมการ

อาจารย์คมสัน  ศรีบุญเรือง

กรรมการ

อาจารย์วัจนานุค์  กุลคลัง

กรรมการ

อาจารย์ศจิษฐา  ประเสริฐกุล

กรรมการ

อาจารย์ปฤษณา  ถาดกิ่ง

กรรมการ

ผศ.ดร.นิพนธ์  วรรณเวช

กรรมการ

รศ.ดร.พรชัย  หนูแก้ว

กรรมการ

ดร.พลวัต  วุฒิประจักษ์

กรรมการ

อาจารย์สาโรจน์  เผ่าวงศากุล

กรรมการ

คุณมยุรี  สิงห์ธงยาม

ผู้ช่วยเลขานุการ