ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา                 

             ผลิตและพัฒนาครู  สู่ความเป็นสากล

วิสัยทัศน์             

             คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก  มีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ               

1.  ผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพสู่อาเซียน

2.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ทำนุบำรุง  ส่งเสริม  สืบสาน  สร้างความตระหนักและ  สร้างสรรค์ในคุณค่าของประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของไทย

5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ

6.  พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล