ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรีเมื่อวันที่  29  กันยายน  2516  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2519  และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ  ดังนี้

ปีการศึกษา  2519  มีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษาเพราะวิทยาลัยครูกาญจนบุรีมีภารกิจหลักตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  คือ  การผลิตครูซึ่งได้แบ่งหน่วยงานด้านวิชาการเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ  มีหมวดวิชาการศึกษารับผิดชอบการสอนวิชาการศึกษา

ปีการศึกษา  2520  ยกฐานะเป็นคณะวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา  โดยจัดระบบบริหารวิชาการออกเป็นภาควิชา  ประกอบด้วย  6  ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและภาควิชาการอนุบาลศึกษา

ปีการศึกษา  2529  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2527  วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้จัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่นอกเหนือจากการผลิตครู  คือ  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ซึ่งเดิมสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ย้ายมาสังกัดคณะครุศาสตร์

ปีการศึกษา  2535  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ  เนื่องจากสถาบันได้มีบทบาทให้การศึกษาแก่ท้องถิ่นและชุมชนในระดับอุดมศึกษา  มีผลทำให้วิทยาลัยครูใช้ชื่อว่า  “สถาบันราชภัฏ”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปีการศึกษา  2538  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2537  ทำให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2541  คณะครุศาสตร์ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานจากภาควิชาเป็นแบบโปรแกรมวิชาตามนโยบายคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงประกาศให้ทุกคณะบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา

ปีการศึกษา  2547  คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอน  4  โปรแกรมวิชา  ดังนี้

1.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

3.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา

4.  โปรแกรมวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ส่วนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาโปรแกรมอื่น ๆ  ยังอยู่ภายใต้การจัดการของคณะที่เป็นเจ้าของศาสตร์นั้น ๆ ได้แก่

1.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

2.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

4.  โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

5.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

6.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา  2547  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตาม  พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว  ในการบริหารงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมเป็นสำนักงานคณบดี

ปีการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี มีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่

1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.  สาขาวิชาสังคมศึกษา

3.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

5.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6.  สาขาวิชาภาษาไทย

7.  สาขาวิชาพลศึกษา

8.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน  2  หลักสูตร  ได้แก่

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)

2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  ประกอบด้วย  3  สาขาวิชา

–  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

–  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

–  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้