ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ค่ะ
1. กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรีตั้งแต่วันที่ 13-27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
2. กำหนดการจองรายวิชาและขั้นตอนการจอง ตารางรายวิชาเลือกเสรี และหมู่เรียนที่ต้องเลือกเสรี (ดังไฟล์แนบ)
3. ให้นักศึกษาเข้าจองรายวิชาเลือกเสรีในระบบ reg.kru.ac.th ตามวันและเวลาที่กำหนด