การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้สนใจร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา ในสถานการณ์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป