ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

https://drive.google.com/file/d/19rvzTxYZjclVKgnsWEtev4Ccd3EPNunH/view?usp=sharing