กำหนดสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination)

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี‼

✨กำหนดสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination)
ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
🚩สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2564
ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ระหว่างวันที่ 7-15 สิงหาคม 2564
❌❌หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนสอบได้ที่งานบริหารการคลังของมหาวิทยาลัยฯ ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์

👇โดยสามารถติดตามอ่านประกาศได้ที่:
📌นักศึกษาภาคปกติ
https://drive.google.com/file/d/1aQHiiOTSP9xDit2glFJSA-Pw-AjGDyDZ/view?usp=sharing
📌นักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
https://drive.google.com/file/d/1uMc8LS7C-JKAnHw9CDjXNY1ZFGkaunNq/view?usp=sharing

📌ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/kruexam