วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “ การยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เรียน บุคลากรทุกท่าน

วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “ การยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM “ ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)ในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากร ในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกน QR Code ดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ วช. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตาม link ด้านล่าง
1. ลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อม ส่ง Concept Note ได้ที่ link https://docs.google.com/forms/d/1eGWLokfsa2_ZOO_tvdILfkaeeGUQIZ-lborUtZhJlA8/viewform?edit_requested=true

2. กำหนดการและแบบฟอร์ม Concept Notehttps://drive.google.com/drive/folders/1uWxCAexvjJoasZJpiusOSUjNod5BL2wZ?usp=sharing