ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ

📣ประชาสัมพันธ์ 📣

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการอย่างไรจึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

และสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกล Google Meet
meet.google.com/nxb-kahn-xrb