สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0″ สู่การเป็นผู้เรียนผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ” เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564   สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.onec.go.th และเข้าร่วมชมการเสวนาวิชาการและงานแถลง