ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบมรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบมรม “การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 2” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกมเน ชั้น 3 อาคาร 9
โดยผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร.128 หรือ Line: taetae7753
**หมายเหตุ จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 100 คน**