เรื่อง แจ้งฝ่ายฝึกประสบการณ์

แจ้งเลขที่อัพโหลด สำหรับให้นักศึกษากรอกในระบบ Ksp self-service สำหรับนักศึกษารหัส 59 (11 หลัก)
เช่น 64330010101
คหกรรมศาสตร์ฯ
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป