ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ตารางสอบปลายภาคออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/kru.ac.th/posts/3531234343648568