กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมด้านวิชาการและจิตอาสา คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมด้านวิชาการและจิตอาสา คณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมไพลิน  อาคาร 9 ชั้น 3  วิทยากรโดย คุณพิชญาภา ยิ่งประเสริฐชัย พยาบาลวิชาชีพพร้อมทีมงาน